en
pl
wyślij brief
wyślij brief
kontakt

§1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Bluerank Sp. z o.o., Piłsudskiego 87, 92-332 Łódź, NIP: 7272725703, REGON: 100525573, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 306691, kapitał zakładowy 100 000 PLN.
 2. Serwis jest prowadzony i funkcjonuje zgodne z zasadami Regulaminu.
 3. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę w celu prowadzenia za pośrednictwem sieci Internet świadczenia Usługi drogą elektroniczną.
 4. Regulamin określa:
  • zasady funkcjonowania Serwisu;
  • rodzaj i zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  • warunki świadczenia Usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – Bluerank Sp. z o.o., Piłsudskiego 87, 92-332 Łódź.
 2. Serwis – system stron www funkcjonujący pod domeną www.blurank.pl prowadzony przez Usługodawcę, w celu o którym mowa w § 1 Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny pod adresem https://www.bluerank.com/regulamin.
 4. Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu.
 5. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej usług Usługodawcy, prezentacji informacji handlowych dotyczących Usługodawcy i jego usług, udostępnianiu formularza kontaktowego.

§3

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania informacji zgodnych ze stanem faktycznym w formularzu kontaktowym.

§4

Usługa świadczona drogą elektroniczną

 1. Usługa świadczona drogą elektroniczną tj. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej usług Usługodawcy, prezentacji informacji handlowych dotyczących Usługodawcy i jego usług, udostępnianiu formularza kontaktowego stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 4. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikowi wszelkich funkcjonalności Serwisu, w tym umożliwiających zawarcie z Usługodawcą umowy dotyczącej usług Usługodawcy, a w szczególności polega na:
  • udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji handlowych dotyczących Usługodawcy i usług oferowanych przez Usługodawcę;
  • umożliwieniu na indywidualne żądanie Użytkownika komunikacji z Usługodawcą, w celu zawarcia umowy;
  • udostępnianiu formularza kontaktowego, umożliwiającego wysłanie poprzez system informatyczny wiadomości do Usługodawcy;
  • w celu prawidłowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować:
  • połączeniem z siecią Internet;
  • sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, akceptującymi pliki „cookies”, w tym takich jak popularne przeglądarki internetowe: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari itp.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem internetowym  https://www.bluerank.com/regulamin przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez skopiowanie i zapisane go na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika lub na żądanie Użytkownika poprzez wysłanie go na adres mailowy Użytkownika.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 3. Regulamin może być zmieniony przez Usługodawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie obowiązują w stosunku do umów zawartych przed dokonaniem zmiany, a zmiana jest wiążącą dla Użytkownika wyłącznie po jej udostępnieniu. W szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Użytkownik rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem.
 4. Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania Serwisu, informacje o naruszeniach przez Użytkowników Regulaminu, można zgłaszać na adres korespondencyjny Spółki.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.